Regulamin Exit Plan

I. PRZEDMIOT REGULAMINU
Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji usługi za pośrednictwem strony internetowej exitplan.pl oraz  korzystania z usługi świadczonej przez firmę JETZ Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy al..Grunwaldzkiej 26/5 REGON 360288172 NIP 9571076188 KRS 0000534723 VII wydział KRS Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ Kapitał zakładowy 5000PLN.
II. ZASADY OGÓLNE
1. Każda osoba, zarówno dokonująca rezerwacji jak i pozostałe osoby biorąca udział w grze muszą zapoznać się z treścią regulaminu przed dokonaniem rezerwacji.

2. Każdy przystępuje i uczestniczy w grze na własną odpowiedzialność.

3. Gracze w wieku poniżej 13 lat mogą wziąć udział w grze jedynie pod opieką przynajmniej jednej osoby pełnoletniej.

4. Należy pojawić się w lokalu 10 minut przed zarezerwowanym czasem. W przypadku nie przybycia w wyznaczonym czasie, czas gry może zostać skrócony.

5. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoi w Exit Plan. W razie umyślnych zniszczeń zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną

6. Gra niewskazana osobom cierpiącym na klaustrofobię, epilepsję, w trakcie leczenia psychicznego.

7. Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoi Exit Plan.

8. Na czas gry należy wyłączyć telefony komórkowe.

9. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie zostaną dopuszczone do gry.

10. Czas trwania gry to 60 min.

11. Zabronione jest wnoszenie do pokoi ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych.

12. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, a także używania zapalniczek i zapałek.

13. W pokojach z grami zainstalowane są kamery, dzięki którym obsługa może na bieżąco obserwować przebieg gry i w razie potrzeby udzielić uczestnikom podpowiedzi. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku przy użyciu technik audiowizualnych w trakcie gry w celach niezbędnych do przeprowadzenia gry.

14. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, obsługa ma prawo poprosić uczestnika gry o opuszczenie lokalu, bez prawa do zwrotu pieniędzy.

15.Zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

16. Aktualny regulamin znajduje się na stronie internetowej exitplan.pl oraz w miejscu świadczenia usługi to jest pod adresem Sopot ul. Bohaterów Monte Cassino 5A.

III. REZERWACJA
1. Aby wziąć udział w grze, należy uprzednio dokonać rezerwacji na stronie exitplan.pl zakładka rezerwacje.

2. Skutecznie złożona rezerwacja będzie potwierdzona emailem wysłanym na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

3. Jeśli z jakiegokolwiek powodu rezerwacja ma zostać anulowana, rezerwujący zobowiązany jest do zgłoszenie tego faktu poprzez email lub telefonicznie.

IV PŁATNOŚĆ
1. Płatności za grę zarezerwowaną za pośrednictwem strony exitplan.pl można dokonać w gotówce lub za pośrednictwem karty płatniczej/kredytowej bądź telefonem w lokalu w dniu zarezerwowanej gry przed przystąpieniem do gry.

2. Ceny wskazane na stronie exitplan.pl są całkowitymi kwotami zawierającymi należne podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V PRZETWARZANIE DANYCH
1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

3. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma JETZ Sp. zo.o. z siedzibą w Gdańsku, przy al..Grunwaldzkiej 26/5 Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu ExitPlan są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.